Regelsæt for medlemmer i Boulders

Regelsæt for medlemmer i Boulders

Regelsættet er gældende for alle typer medlemskaber i Boulders.

§ 1 Generelt

Følgende regelsæt er gældende for dit medlemskab i Boulders. Dette regelsæt vil altid kunne findes her på Boulders.dk. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og regelsæt kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A.

Dit medlemskab i Boulders er personligt og må ikke benyttes af andre. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opsiges dit medlemskab øjeblikkeligt uden refusion for den resterende periode af dit medlemskab. For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Læs mere om GDPR (Persondataforordningen) i §10. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, som du har oplyst ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Boulders. Du er som medlem ansvarlig for, at Boulders til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og emailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab accepterer du, ud over dette regelsæt, at modtage meddelelser om prisændringer og ændringer i dette regelsæt pr. email. De accepterer hermed også husets regler.

§ 1A Ændring af medlemsbetingelser og priser

Boulders forbeholder sig retten til løbende at ændre regelsættet, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Ændringer kan forekomme i nedenstående situationer. De til enhver tid gældende priser vil altid kunne findes på Boulders.dk.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

  • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.

  • Boulders foretager investeringer til forbedring af din brugeroplevelse, fx. ansættelse af mere personale eller renovation og modernisering af faciliteter samt udvidelse med flere klatrecentre.

  • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster osv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Boulders forøgede omkostninger. Uvæsentlige ændringer til priser og regelsæt vil blive varslet ved opslag i Boulders klatrecentre og på Boulders.dk. Væsentlige ændringer af priser og regelsæt vil blive varslet minimum 60 dage, inden disse træder i kraft pr. email, ved opslag i Boulders klatrecentre og på Boulders.dk.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab, skal du opsige dette jævnfør opsigelsesvarslingen i § 7. Vær opmærksom på opsigelsesfristen! Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i § 7.

§ 2 Indmeldelse

Dit medlemskab i Boulders er et løbende abonnement med automatisk fornyelse og fortsætter indtil det opsiges efter § 7.

§ 2A Medlemskab når du er under 18 år eller umyndiggjort

For at tegne eget medlemskab i Boulders skal du være fyldt 18 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at tegne et medlemskab møde personligt op i et af Boulders klatrecentre med din værge eller en af dine forældre. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af regelsættet og husets regler. Du kan kun tegne medlemskab i Boulders, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab. Denne hæfter for ethvert krav, som Boulders måtte have mod dig i relation til dit medlemskab.

§ 3 Medlemskaber

På Boulders.dk kan du til enhver tid se en oversigt over vores gældende medlemskaber. Her finder du også de gældende priser, varsling om prisændringer, regelsæt for medlemmer mv..
Studentermedlemskabet kan kun tegnes af personer med gyldigt studenteridentifikation. Boulders forbeholder sig retten til at afvise typer af studenteridentifikation eller tilbagekalde brugen af et allerede benyttet studenteridentifikation.

§ 4 Medlemskort

Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses, inden du benytter det pågældende klatrecenter. Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Boulders, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr. Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. De til enhver tid gældende gebyrer kan du finde på Boulders.dk.

§ 5 Betaling

Køber du et medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale for medlemskabet fra købsdatoen tilmed slutningen af indeværende måned + næste måned. Medlemskabet er underlagt en 3 måneders bindingsperiode, fra indgåelse af medlemskabet og tre afsluttede måneder fremad.

§ 5A Betalingsaftale

Det er et krav at medlemskabet er tilmeldt automatisk betaling fx. Betalingsservice, kreditkortabonnement eller lign faste betalingsaftaler. Alle medlemskaber hos Boulders er løbende medlemskaber med automatisk fornyelse.

§ 5B Manglende eller for sen betaling

Hvis dit medlemskab ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse til dig eller din værge/forældre. Boulders opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår på Boulders.dk. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Boulders ret til uden varsel at opsige dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling omgående. Boulders forbeholder sig ret til selvstændigt eller via inkasso at indkassere det udestående beløb samt et gebyr for rykning og for forsen betaling. Boulders indberetter dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Boulders.

§ 6 Bero

Det er ikke muligt at sætte medlemskaber i bero. Ønsker du at opsige dit medlemskab, kan du se hvordan i §7. Medlemskaber er et løbende abbonnement. Medlemskabet kan opsiges med én måneds varsel, dog efter en 3 måneders bindingsperiode. Medlemskaber opsiges jvf. §7.

§ 7 Opsigelse af medlemskab

En opsigelse kan kun ske skriftligt (pr. email) til medlem@boulders.dk. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fulde navn og/eller medlemsnummer. En opsigelse er gyldig fra den dag, Boulders modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Boulders. Opsigelser skal være Boulders i hænde senest 30 dage inden fornyelse af medlemskabet. Opsigelsesperioden for et medlemskab er løbende måned + 30 dage, dog først efter end 3 måneders bindingsperiode.

§ 8 Fortrydelsesret

Ved oprettelsen af et medlemskab i Boulders har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til medlem@boulders.dk. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Boulders ret til at kræve forholdsmæssig betaling i form af normal Entré for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

§ 9 Husets regler og andre bestemmelser

I tilfælde af overtrædelse af medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Boulders til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Boulders forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Boulders på ubestemt tid.

§ 9A Helbredstilstand og personskade

Al færdsel i Boulders klatrecentre og al klatring sker på eget ansvar. Boulders tager ikke ansvar for din brug af Boulders faciliteter eller udendørsområder. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Boulders. Det er dit personlige ansvar at inspicere din landingszone inden klatring. Er du i tvivl, så konsulter dig hos personalet inden du begynder at klatre! Boulders tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 9B Værdigenstande

Boulders bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingsskade.

§ 9C Refundering fra Boulders

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Boulders. Boulders vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før ophør af dit medlemskab. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til medlem@boulders.dk. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti og inden for 30 dage fra din henvendelse.

§10 Persondataforordningen (GDPR)

Når du opretter et medlemskab i Boulders accepterer du, at Boulders indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Boulders indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab. Boulders anvender ikke oplysningerne til andre formål. Boulders opbevarer oplysningerne om dig i op til 1 år efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle oplysninger blive destrueret.
Når Boulders registrerer oplysninger om dig, har du ret til at: 1) Få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 2) Gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted. 3) Få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Boulders behandling af dine personoplysninger. Henvendelser vedr. vores behandling af dine oplysninger skal ske til medlem@boulders.dk. Boulders er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af de oplysninger du giver os. Vi bruger alene dine persondata i forbindelse med oprettelse af dit medlemskab med løbende betaling.

§ 11 Lovvalg og værneting

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.


Set of rules for members of Boulders

Set of rules for members of Boulders

The rules are applicable for all types of memberships in Boulders.

§ 1 General terms

The following set of rules is applicable for your membership of Boulders. This set of rules will be available to you at all times on www.boulders.dk. We direct your attention to the fact that corrections of the price and the set of rules can occur, which will be further explained in § 1A.

Your membership in Boulders is personal and not allowed to be used by anyone but you. Abuse of your membership or membership card will result in immediate termination of your membership without reimbursement for the remaining period of your membership. In order to be able to identify you a picture of you will be kept together with our additional information about you. Read more about GDPR (General Data Protection Regulation) in § 10. If any changes occur in the information, you gave when you first set up your membership; you are required to inform Boulders. It is your responsibility as a member that Boulders at any time has your correct personal information and email address.

At the establishment of your membership, you accept, besides this set of rules, to receive notice of price changes and changes in this set of rules by email. You hereby also accept the rules of the house.

§ 1A Changes of conditions for memberships and prices

Boulders reserve the right to continuing making changes in; the set of rules, fees and prices, including the price of your membership. Changes can occur in occasions, as stated below. The at any time current prices can always be found on www.boulders.dk.

  • Changes in prices and fees can occur in the following situations:

  • A discount agreement, attached to your membership, cease to exist.

  • Boulders make investments in improving your user experience, e.g. by hiring more staff or renovation and modernizing our facilities, plus expansion of more bouldering centers.

Prices will be regulated as a result of market conditions and social developments, among these increased expenses and inflation, imposition of new legislative requirements, passing of new employment agreements, etc.

Price changes will be regulated proportionally according to the increasing expenses of Boulders. Non-essential changes of prices and the set of rules will happen by notice in Boulders climbing facilities and on www.boulders.dk. Essential changes of prices and the set of rules will warned a minimum of 60 days prior to the commencement of these by email, by notice in Boulders’ climbing facilities and on www.boulders.dk.

In case you no longer wish to continue your membership you are required to denounce your membership, according to the term of notice in § 7. Please pay attention to length of notice, which is stated in § 7.

§ 2 Registration

Your membership in Boulders is a continuous subscription with automatic renewal and will carry on until it is denounced according to § 7.

§ 2A Membership when you are under 18 or legally incapacitated

To sign a membership in Boulders you must be 18 of age. If you are under 18 or legally incapacitated you must bring one of your parents or your legal guardian to Boulders to sign a membership for you. If you are a parent or a legal guardian, who signs a membership for someone under the age of 18 or someone legally incapacitated, it is your responsibility that the the minor or the legally incapacitated obeys this set of rules and the rules of the house. You are only able to sign a membership in Boulders if your parent or legal guardian is the payer for your membership. He or she is liable for any claim Boulders has on you in relation to your membership.

§ 3 Memberships

You can at any time on www.boulders.dk review our current options for memberships. Here you will also find current prices, warnings about prices changes, rules for members, etc. Boulders can at anytime reject any type of identification as a student, in regards to the student membership. And Boulders can at anytime reject a type of identification that is already in use.

§ 4 Membership cards

Your membership card is to be carried along and scanned before you use the concerned climbing facility. If you lose or damage your membership card you are required to immediately notice Boulders, who will issue a new membership card against you paying a fee. If you forget your membership card you will be able to train by paying a fee. You are able to find the current fees at any time on www.boulders.dk.

§ 5 Payment

When you buy a membership, your payment will happen the day you sign your membership. At this payment, you will be required to pay for the current month and the following month. The monthly membership has an initial 3 month of fixation and the member is required to pay for at least 3 whole months.

§ 5A Payment agreement

It is a requirement that your membership is subscribed to automatic payment, e.g. Direct Debt, automatic funds transfer or similar fixed payment methods. All memberships with Boulders are continous memberships with automatic renewal.

§ 5B Missing or late payment

If your membership is not paid on time a reminder will be sent to you or your parent/legal guardian. Boulders will charge a reminder fee according to the effective rates, which appear on www.boulders.dk. If the reminder fee is not paid before the due date, Boulders reserve the right to denounce your membership immediately and collect any outstanding amount immediately. Boulders reserve the right to independently or through debt collection to collect the outstanding amount, plus a fee for the reminder and the late payment. Boulders will notify RKI (a registry for bad payers in Denmark) in accordance with RKI’s rules. Boulders will determine the amount of the fee.

§ 6 Pause of membership

It is not possible to pause your membership. If you wish to denounce you membership you we ask you to read § 7. Memberships are running subscriptions. Memberships can be denounced with one month of warning, but not until after 3 months of commitment. Denouncement of memberships is to be done as described in § 7.

§ 7 Denouncement of membership

Denouncement can only be done in writing by email to medlem@boulders.dk. The denouncement must contain your full name and/or your membership number. The denouncement is valid from the day Boulders have received your denouncement and you have received a receipt of the completion of your denouncement from Boulders. Boulders must receive your denouncement at least 30 days prior to the renewal of your membership. The notice period for a membership, is the rest of the month + 30 days, after the 3 months of fixation, from the purchase of the membership.

§ 8 The right of revocation

When you sign a membership to Boulders, you have 14 days of revocation of your membership, starting the day the membership was signed. If you want to make use of your right to revocation, you must communicate this to medlem@boulders.dk. In case of repeating membership establishments, you are not able to make use of your right of revocation. If you make use of your right of revocation, Boulders reserve the right to demand proportionally payment for the period, where you have taken advantage of your membership. This fee will proportionally be measured out according to your use and the normal entrance fee will apply.

§ 9 Rules of the House and other regulations

Boulders reserve the right to denounce your membership with immediate effect in case of violations of, the membership rules and regulations, instructions from the staff or the rules of the house. Boulders also reserve the right to exclude you from becoming a member in Boulders for an indefinite period.

§ 9A Health conditions and personal injury

Appearance in Boulders and participation in climbing activities take place at your own risk. Boulders are not responsible for your partaking in the climbing facilities of Boulders or the use of our outdoor area. You are as a member responsible for being in a health condition, which will allow you to participate in activities at Boulders. It is your personal responsibility that you have inspected your landing area before you start climbing. Do you have any doubt we ask that you consult with our staff before you start climbing.

Boulders are not responsible for any personal injury caused by your partaking in the activities or injuries caused by other climber’s actions or omissions. Moreover, all Danish law of torts apply.

§ 9B Valuables

Boulders are not liable for any loss caused by theft or property damage.

§ 9C Reimbursement from Boulders

In some instances it may happen, that you as a member have a positive balance at Boulders. Boulders will as a general rule credit this amount to your future membership payment, and therefore you in general do not have the option of getting this amount cashed out until the denouncement of your membership. If your membership has ended and you think you have a positive balance at Boulders, you must communicate this to medlem@boulders.dk. We point out that any reimbursement only can be made to a Danish account and within 30 days from your notice to Boulders.

§ 10 General Data Protection Regulation GDPR

When you sign a membership at Boulders you accept, that Boulders collect and use personal information about you. At Boulders, we only collect and use the personal information that is necessary to administrate your membership. Boulders do not use information for other purposes. Boulders keep the information about you for at maximum of 1 year after your membership has ended. Hereafter all information about you will be destroyed. When Boulders register information about you, you have the right to: Acquire knowledge about the information we have on you and make objections about the collection and use of the information we got on you. In case our information about you is misleading or incorrect, you have the right to have the information deleted or corrected. Complain to Datatilsynet about the collection and use of your information by Boulders. Any complaints about our collection and use of your personal information must happen to medlem@boulders.dk. Boulders are responsible regarding our handling the personal information you give to us. We only use your personal information with regard to your payment of your membership.

§ 11 Choice of law and jurisdiction

All purchases covered by this set of rules are subject to Danish law, but not CISG (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), unless this explicitly appear in mandatory rules.